• Lorem ipsum

Ondernemingsgegevens:

Planet Airsoft

Onderdeel van:

Helix Outdoor B.V.

Donderheide 3C

2500 Koningshooikt

32 Belgie

[email protected]

+32(0)15/65.49.93.

KBO Nr.: 0477917933

BTW BE0744.917.933

Herkennings Nr.: 2/1/15/003

 

 

Artikel 1: Algemene bepalingen

De e-commerce website van Planet Airsoft, Onderdeel van Helix Outdoor B.V. een vennootschap met maatschappelijke zetel te Donderheide 3C, 2500 Koningshooikt, BTW BE 0744.917.933, (hierna 'Planet Airsoft') biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen. Onderhavige Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”). Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van Planet Airsoft moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door Planet Airsoft aanvaard zijn.

 


Artikel 2: Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen. Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld. De leveringskosten voor België, Nederland, Duitsland, Frankrijk en Luxemburg bedragen €5.99. De overige Europese landen hebben een leveringskost van €15. De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

 


Artikel 3: Aanbod

Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Planet Airsoft niet. Planet Airsoft is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Planet Airsoft is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten. Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst. Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Planet Airsoft. Planet Airsoft kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

 


Artikel 4: Online aankopen

Het toevoegen van producten aan het winkelmandje kan op diverse wijzen gebeuren. Dit kan vanaf het product zelf die op diverse pagina’s zichtbaar zijn, als op de productpagina zelf. Na het toevoegen van één of meerdere producten, kan men het winkelkarretje raadplegen om een opsomming van de te bestellen producten te bekijken/bewerken. Dit kan doormiddel van het mandje aan te klikken in de rechter boven hoek. Vanuit het winkelmandje kan men verder naar het afrekenproces door op afrekenen te drukken. Hier dient u persoonlijke gegevens in te vullen en na te kijken of alles correct is ingevuld. (Planet Airsoft is in geen geval verantwoordelijk voor foutief ingevulde gegevens. Eventuele kosten die daarop volgen zullen ten laste zijn van de klant.) Na deze controle dient men u een levermethode aan te duiden die voor u van toepassing is. Na de leveringsmethode gekozen is, worden deze kosten in rekening gebracht en zal u een betaalwijze dienen te kiezen. De Klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen: Kredietkaart via PayPal, Bankkaart via Mollie betaal Module, Overschrijving via mollie betaal Module, PayPal, Ideal via Mollie betaal Module, Mister Cash via mollie betaal Module. Na een betaalwijze gekozen te hebben volgt er een overzicht en de mogelijkhied tot het afronden van de overeenkomst. Planet Airsoft is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is.

 


Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst

Na het ontvangst van de overeenkomst zal Planet Airsoft de bestelling met zorg verpakken in een passende verpakking. Vervolgens ontvangt u een trackingnr. Die u kan volgen op de website van de leverancier. Een dag na ontvangst van de overeenkomst zal Planet Airsoft het pakket aanbieden aan de gekozen leverancier. Artikelen besteld via deze webwinkel worden geleverd in Alle Europese landen. De levering gebeurt door Bpost Tenzij anders overeengekomen of uitdrukkelijk anders bepaald, worden de goederen aan de woonplaats van de Klant geleverd binnen 30 dagen na ontvangst van de bestelling. Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onverwijld worden gemeld aan Planet Airsoft. Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door Planet Airsoft was geboden.

 


Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van Planet Airsoft. De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Planet Airsoft te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

 


Artikel 7: Herroepingsrecht

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij Planet Airsoft. De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag a) met inbegrip van overeenkomsten die zowel goederen als diensten betreffen waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt."; b) waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het laatste goed fysiek in bezit krijgt."; c) waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de laatste zending of het laatste onderdeel fysiek in bezit krijgt."; Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant Planet Airsoft, Donderheide 3C 2500 Koningshooikt, +32(0)15/65.49.93. , [email protected] via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, of e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. De Klant kan hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar is hiertoe niet verplicht. Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken. De Klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan Planet Airsoft heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan Planet Airsoft, Donderheide 3C 2500 Koningshooikt. De Klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken. De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Klant. "De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Klant. De kosten worden geraamd op een maximum van ongeveer 5 EUR." Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt Planet Airsoft zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen. Enkel artikelen die zich in de originele verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen. "Als de Klant heeft verzocht om de verrichting van diensten te laten beginnen tijdens de herroepingstermijn, betaalt de Klant een bedrag dat evenredig is aan hetgeen op het moment dat hij ons ervan in kennis heeft gesteld dat hij de overeenkomst herroept reeds geleverd is, vergeleken met de volledige uitvoering van de overeenkomst." Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal Planet Airsoft alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen, inclusief de standaard leveringskosten, aan de Klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat Planet Airsoft op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Klant om de overeenkomst te herroepen. Bij verkoopovereenkomsten kan Airsoft Adventure wachten met de terugbetaling totdat hij alle goederen heeft teruggekregen, of totdat de Klant heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt. Eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de Klant voor een andere wijze van levering dan de door Planet Airsoft geboden goedkoopste standaard levering worden niet terugbetaald. Planet Airsoft betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen de Klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. De Klant kan het herroepingsrecht niet uitoefenen voor: • dienstenovereenkomsten na de volledige uitvoering van de dienst; • de levering van volgens specificaties van de Klant vervaardigde goederen, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn; • overeenkomsten waarbij de Klant Planet Airsoft specifiek verzocht heeft hem te bezoeken om daar dringende herstellingen of onderhoud te verrichten;

 


Artikel 8: Garantie

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd. Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren. Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de Klant thuis zijn afgeleverd, dient de Klant contact op te nemen met de Planet Airsoft klantendienst en het artikel op zijn kosten terug te bezorgen aan Planet Airsoft. Bij vaststelling van een gebrek moet de Klant Planet Airsoft zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 2 maanden na vaststelling ervan door de Klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging. De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik. Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant.

 


Artikel 9: Klantendienst

De klantendienst van Planet Airsoft is bereikbaar op het telefoonnummer +32 (0)15/65.49.93., via e-mail op [email protected] of per post op het volgende adres Donderheide 3C. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.

 


Artikel 10: Sancties voor niet-betaling

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover Planet Airsoft beschikt, is de Klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de Klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur. Onverminderd het voorgaande behoudt Planet Airsoft zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

 


Artikel 11: Privacy

De verantwoordelijke voor de verwerking, Planet Airsoft respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens. De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden: de uitvoering van de afgesloten overeenkomst, het verwerken van de bestelling, versturen van nieuwsbrieven, reclame- en/of marketingdoeleinden, het contacteren van een persoon na onderhoud of reparatie. U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Planet Airsoft, Donderheide 3C 2500 Koningshooikt, [email protected], gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn. In geval van gebruik van gegevens voor direct marketing: U kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing. Hiertoe kan U zich steeds richten tot Planet Airsoft, Donderheide 3C 2500 Koningshooikt, [email protected] Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden. De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn logingegevens en het gebruik van zijn paswoord. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, Planet Airsoft heeft dus geen toegang tot uw paswoord. Planet Airsoft houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden. Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren op [email protected]

 


Artikel 12: Gebruik van cookies

Tijdens een bezoek aan de site kunnen 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren. Voor meer informatie omtrent Cookies, raadpleeg onze Privacy Policy U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd. Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken. Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

 


Artikel 13: Aantasting geldigheid - niet-verzaking

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten. Het nalaten op gelijk welk moment door Planet Airsoft om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

 


Artikel 14: Wijziging voorwaarden

Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van Planet Airsoft. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.

 


Artikel 15: Bewijs

De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

 


Artikel 16: Toepasselijk recht – Geschillen

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht. De rechtbanken van de woonplaats van de Consument zijn bevoegd bij gerechtelijke geschillen. De Consument kan zich ook wenden tot het ODR-platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr/).

 


BIJLAGE 1: MODELFORMULIER VOOR HERROEPING


Beste Klant, dit formulier moet u alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen.

Aan Planet Airsoft, Donderheide 3C 2500 Koningshooikt, +32(0)15/65.49.93. , [email protected] :


Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*):


Besteld op (*)/Ontvangen op (*):


Naam/Namen consument(en) :

Adres consument(en) :

Ordernr. :
Handtekening van consument(en) :

Datum :
(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.